ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ WECARE И ДАРИТЕЛИ - ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Банкова сметка: 

Получател: Фондация Уекеър

IBAN: BG18FINV91501217433901

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация WeCare (УиКеър) с нейните дарители – физически и юридически лица.

 

2. "Дарител" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което безвъзмездно е предоставило на Фондацията определено свое имущество, изразяващо се в пари, други ценности, вещи, имоти.

 

3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска помощ.

 

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Фондацията и за дарителите. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им.

 

ІІ. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

 

5. Да дарява свое имущество.

 

6. Да получава при поискване информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Фондацията.

 

7. Да остане ако пожелае анонимен дарител за трети лица.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

 

8. Да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на удостоверение за направените дарения през годината към фондацията.

 

ІV. ПРАВА НА ФОНДАЦИЯТА

 

9. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен ако същите не желаят да останат анонимни.

 

10. Да контактува с дарителите, да ги информира за нови инициативи и дейности на Фондацията.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

 

11. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и/или индивидуалния договор за дарение.

 

12. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти.

 

13. Ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.

 

14. Да осигури анонимността на дарителите, които са изявили желание за това.

 

15. Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

 

16. Фондацията удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

17. Фондацията използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

17.1. Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс.

17.2. Мониторинг и контрол.

17.4. Текущо информиране на дарителите.

17.5. Годишна отчетност.

18. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, Фондацията прилага 15% от сумата на дарението.

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

 

19. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Фондацията.

 

VIII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

 

20. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването си на интернет страницата wecare.bg , а именно: 24.04.2020 г.

 

IX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

21. При промяна на настоящите Общи условия Фондацията се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

 

X. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

 

22. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

 

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

23. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.